การรับประกันสินค้า

WARRANTY

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


1. สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน
2. การหักค่าธรรมเนียมเสื่อมสภาพของสินค้า
– สินค้าที่มีอัญมณีเป็นเพชร (พร้อมตัวเรือนเท่านั้น)
เปลี่ยนสินค้าเป็นแบบอื่นหักค่าธรรมเนียม 20%
ขายคืนสินค้าหักค่าธรรมเนียม 25%
– สินค้าที่มีอัญมณีเป็นพลอยประเภทต่างๆ (พร้อมตัวเรือนเท่านั้น)
เปลี่ยนสินค้าเป็นแบบอื่นหักค่าธรรมเนียม 25%
ขายคืนสินค้าหักค่าธรรมเนียม 30%
3. สินค้าที่เปลี่ยนแบบหรือขายคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
4. การเปลี่ยนแบบสินค้าต้องมีมูลค่าสูงกว่าชิ้นเดิม
5. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้านับตั้งแต่ได้รับสินค้า 10 วันทำการ
6. การคืนเงินค่าสินค้าดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
7. กรณีซ่อมแซม แก้ไขขนาด ชุบสี น้ำหนักทองอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิม
8. การเข้ารับบริการ/ส่งซ่อม/เปลี่ยนแบบ-ขายคืนสินค้าโปรดนำส่งใบรับประกันมาด้วยทุกครั้ง หากไม่มีใบรับประกันคิดค่าใช้จ่ายตามจริงและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแบบ-ขายคืนสินค้า
9. การรับประกันไม่รวมกรณีเพชร/พลอยแตก บิ่นและสูญหาย
10. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด

This is here by certified that diamond jewels sold by us are genuine gems if natural occurrence and has met with the exacting standards of quality